HOTEL HALVAT

S A R A J E V O

YOUR HOME – AWAY – FROM – HOME

validaGuest House „Halvat“ e youkoso ! Valida to Mumo ga jitaku ni anata wo omukae itashi masu. Watashi tachi no Guest House wa Sarajevo no dentou tekina bubun dearu Bascarsija ni arimasu. Relax dekiru kateitekina funiki, sutairisshu na Shingururūmu to dabururūmu ga 5 heya arimasu. Korera no ookina beddorūmu niwa sorezore senmenjyo (Shawā, toire, heādoraiyā ), eisei TV, chokutsuu denwa ga arimasu. Watashi tachi no okyakusama dakeni, muryou de Internet ya E-Mail no goriyou wo shite itadaku kotoga dekimasu. Subarashii choushoko wo omeshiagari ni naremasu. Mainici no oheya no souji ya Hausukīpingmo sasete itadaite orimasu.

Randorīsābisu mo gozaimasu. Soshite, Sarajevo no rekishite na basho no tour wo arrage saseteitadaku kotonado, okyakusama ga hitsuyou na service wo goteikyou sasete itadikamasu.Wadashitachi no Guest House “Halvat” e anatawo omukae sasete itadakukotoowo tanoshimini shiteriomasu.Goshitsumon, goyoyaku no otoiawase nado wa Eigo (ingurisshu ) nite onegai moushiagemasu.

Arigatou gozaimasu.

We, also, recommend: